Categories
ผนังบานเลื่อนกันเสียง

ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor

ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor ผู้เชี่ยวชาญด้านผนังบานเลื่อนกันเสียง

ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor

สร้างความเป็นส่วนตัวด้วย ผนังบานเลื่อนกันเสียง เนื่องจากห้องประชุม ถือเป็นห้องที่มีความจำเป็น ที่จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงทะลุผ่าน เข้า ออก ระหว่างห้องประชุม ดังนั้น ผนังบานเลื่อนกันเสียง “FINN Operable Wall” By FINN De’cor คือ นวัตกรรม ผนังบานเลื่อนกันเสียง แบบจัดเก็บ ที่ตอบโจทย์ สามารถช่วยจัดสรรพื้นที่ และการใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน และจำนวนผู้คนที่เข้าใช้บริการ

วีดีโอการใช้งาน ของ ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor

ผลงานการติดตั้งบางส่วน ของ ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor

ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor
ผนังบานเลื่อนกันเสียง ‘Operable Wall’ By FINN De’cor

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่สำนักงาน :
4/1452 เสรีไทย57 คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 , ประเทศไทย
โทรศัพท์ :
02 379 7309
โทรสาร :
02 379 7310
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
08 1123 9029
อีเมล :
info@finndecor.com
เว็บไซต์ :
www.finndecor.co.th  

Twitter

facebook : Wall.Guru

Wall.Guru_facebook-188x225

Line : @finn

Line-Finn